Vážená pani, vážený pán, toto vyhlásenie sme pre Vás my, spoločnosť DESAL s.r.o., IČO: 46067019, so sídlom Dolný Lieskov 270 018 21 Dolný Lieskov, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 24144/R, pripravili, aby sme Vás zoznámili s tým, ako zhromažďujeme, spracovávame, používame a chránime Vaše osobné údaje a tým aj Vaše súkromie. S Vašimi osobnými údajmi nakladáme v súlade s platnou legislatívou, najmä so zákonom č. 18 / 2018 Zb.z., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( “GDPR”).

 

I. Kto je správca osobných údajov

DESAL s. r. o.

IČO:  46067019

so sídlom Dolný Lieskov 270 018 21 Dolný Lieskov

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 24144/R
(ďalej len DESAL )

 

II. Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné údaje – najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, miesto podnikania
 • kontaktné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s Vami – najmä e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu
 • údaje o Vašich objednávkach – najmä údaje o produktoch a službách, ktoré ste si od nás objednali, spôsobu doručenia a platby vrátane platobného účtu, údaje o reklamáciách
 • osobné údaje súvisiace s návštevou sídla našej spoločnosti – najmä záznamy z kamerového systému,
 • životopisy, motivačné listy a záznamy z výberového konania.

Vaše osobné údaje spracovávame na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 • bez vášho súhlasu, a to na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 • na základe vášho súhlasu.

Skutočnosť, či na spracovanie Vašich osobných údajov je potrebné Váš výslovný súhlas závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete.

Pokiaľ u nás nakúpite alebo využijete našich služieb

A) Spracovanie osobných údajov pre účely zmluvy

Pokiaľ u nás nakúpite alebo využijete našich služieb, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o Vašich objednávkach, a to za účelom realizácie uzavretej zmluvy (dodanie objednaného produktu či služby), a tiež za účelom ochrany našich oprávnených záujmov spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spory vyplývajúcimi z uzatvorených zmlúv.

B) Spracovanie osobných údajov na účely plnenia právnej povinnosti

Hoci dôjde k ukončeniu Vašej zmluvy, sme následne povinní spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe zmluvy, za účelom plnenia svojich právnych povinností, a to v rozsahu, za podmienok a na účely stanovenými platnými právnymi predpismi. Ide najmä o daňové predpisy, predpisy o účtovníctve a archívnictva atď.

C) Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov správcu

Hoci dôjde k ukončeniu Vašej zmluvy, sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely svojich oprávnených záujmov. Medzi naše oprávnené záujmy patrí napríklad možnosť uplatňovať naše právne nároky zo zmluvy uzavretej medzi nami (napr. V prípade, kedy nám neuhradíte cenu produktu alebo služby, či niektorú jej časť, sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje za účelom uplatnenia našich nárokov súdnou cestou).

Pokiaľ máte záujem o zamestnanie v našej spoločnosti

Vaše osobné údaje spracovávame aj vtedy, ak prejavíte záujem o zamestnanie v našej spoločnosti. V prípade, že nebudete úspešným uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti, Vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať, ak nám k tomu neudelíte výslovný súhlas. Ak nám súhlas s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov udelíte, budeme Vás môcť v budúcnosti osloviť s novou pracovnou ponukou.

Ak Navštívite Našu spoločnosť

Vaše osobné údaje spracovávame ďalej vtedy, ak sa rozhodnete navštíviť našu spoločnosť. V takom prípade budeme tiež spracovávať záznam z kamerového systému, na ktorom môžete byť zachytení. Tieto osobné údaje spracovávame na účely ochrany nášho i Vášho majetku, ako aj za účelom ochrany osôb pohybujúcich sa v sídle našej spoločnosti, teda za účelom nášho oprávneného záujmu. Bližšie informácie k prevádzke kamerového systému Vám prípadne poskytneme.

III. Akými spôsobmi osobné spracovávame a KOMU ich odovzdávajú

Spracovávanie Vašich osobných vykonávame ako manuálne, tak automatizovane v elektronickej forme.

Vaše osobné údaje sú používané pre naše interné potreby, a to len z vyššie uvedených dôvodov. Nevyhnutné služby ohľadom osobných údajov však nezaisťujeme iba vlastnými silami, ale využívame aj služby tretích strán. Ide napríklad o prepravné spoločnosti, poskytovateľov internetových stránok, e-mailu a pod. S týmito tretími stranami, ako spracovateľovi osobných údajov, je vždy uzatvorená písomná zmluva upravujúce spracovanie osobných údajov, ktorá obsahuje tie isté záruky pre spracovanie osobných údajov, aké sú v súlade s právnymi predpismi dodržiavané u nás.

IV. Z akých zdrojov VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE získavajú

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo Vy v rámci objednávania produktov alebo služieb, alebo pri komunikácii s nami. Osobné údaje získavame ďalej z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidenciou alebo webových stránok (napr. Z obchodného registra, živnostenského registra, evidencia platcov DPH atď.).

V. Odovzdávanie VAŠICH osobných údajov mimo Európskej únie

Neplánujeme odovzdávanie Vašich osobných údajov mimo EÚ, ale v niektorých prípadoch môžeme Vaše osobné údaje predávať aj do tretích krajín, ktorú nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Všetky takéto odovzdávanie budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný spracovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou, dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004 : 385: 0074: 0084: SK: PDF

VI. Doba uchovávania osobných údajov

Údaje sa uchovávajú iba po dobu nevyhnutnú vo vzťahu k danej činnosti spracovanie osobných údajov a v súlade s platným škartačnom plánom sú potom zlikvidované alebo archivované. Osobné údaje, ktoré spracovávame so súhlasom žiakov, príp. ich zákonných zástupcov, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený.

VII. Práva spojené s ochranou osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu založenom výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré by malo právne účinky alebo by sa Vás inak významne dotýkalo.

Keď  spracovávame Vaše osobné údaje, patria Vám pri naplnení predpokladov ustanovených právnymi predpismi nasledujúce práva spojené so spracovaním ich osobných údajov

a) právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, komu Vaše osobné údaje odovzdávame a kde je získavame, ako aj to, či Vaše osobné údaje spracúva niekto iný, a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. Všetky tieto informácie sú obsiahnuté v tomto dokumente. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracovávame alebo nie, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvý kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie s poplatkom.

b) právo na vysvetlenie, opravu, resp. doplnenie, Vašich osobných údajov

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

c) právo na vymazanie Vašich spracúvaných osobných údajov

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, že je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali,
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať,
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu pri osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa neuplatnia tam, že spracovanie Vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

d) právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označenie Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu.

Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú s
  Odoslať spätnú väzbu
  História
  Uložené
  Komunita

Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale Vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli),
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku proti spracovaniu.

Po dobu, po ktorú šetríme, ak je Vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

e) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, na účely ich odovzdanie inému správcovi.

f) právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje bez ďalšieho spracovávať a v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

g) právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

h) právo podať sťažnosť

Zhora popísaná práva môžete u nás uplatniť písomne či e-mailom, a to na kontaktných údajoch uvedených nižšie.

Rovnako tak sa môžete so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 , Slovenská republika

tel .: +421 2 3231 3214
web: dataprotection.gov.sk

VIII. Kontaktné údaje správcu osobných údajov

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete na nás obracať na nižšie uvedenej adrese.

DESAL s. r. o.

so sídlom Dolný Lieskov 270 018 21 Dolný Lieskov

Tel .:  +421 911 927 237
e-mail: desal@desal.sk

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení Vás budeme informovať.